Pri sexe je nutná tolerancia

Pojem sexuálne násilie zahŕňa množstvo foriem a prejavov násilného správania. Tento pojem sa vymedzuje rôznymi spôsobmi tak v odbornej literatúre, ako aj v medzinárodných dokumentoch a zákonoch jednotlivých krajín.

Príkladom rozlične širokých chápaní sexuálneho násilia sú aj jeho odlišné definície v dvoch medzinárodných dokumentoch. Svetová zdravotnícka organizácia definuje sexuálne násilie ako  „akékoľvek sexuálne konanie zahrňujúce aj pokus o dosiahnutie sexuálneho styku, nežiadúce sex ponuky https://www.privatportal.sk/ a návrhy, činy smerujúce k obchodovaniu alebo inak namierené voči sexualite jednotlivca, ktoré využívajú nátlak. Vykonávať ho môže ktokoľvek, nezávisle od vzťahu medzi obeťou a páchateľom, v akomkoľvek prostredí, vrátane domova a práce“. Svetová zdravotnícka organizácia teda považuje za sexuálne násilie široké spektrum prejavov, od miernejších verbálnych až po najzávažnejšie ak znásilnenie, dokonca začleňuje pod sexuálne násilie zahŕňa aj obchodovanie s ľuďmi za účelom prostitúcie. Použitie nátlaku sa tu považuje za jeden zo základných znakov sexuálneho násilia, pričom nejde len o hrubú fyzickú silu, ale aj zastrašovanie, vydieranie alebo vyhrážanie sa násilím.

 

vášnivá žena

Súčasná odborná literatúra, ako aj právne systémy viacerých krajín na základe výskumov upúšťajú od definovania sexuálneho násilia prostredníctvom donútenia, ale pracujú skôr s termínom súhlasu a nesúhlasu k sexuálnemu konaniu. Dôležitým prvkom pri konsenzuálnej definícii je tiež nemožnosť, resp. neschopnosť obete súhlas poskytnúť, napríklad z dôvodu intoxikácie, choroby alebo postihnutia.

 

kravata, sexi

Čo znamená súhlas so sexuálnymi aktivitami: Každá žena alebo muž má právo v ktoromkoľvek okamihu povedať NIE. Nie znamená NECHCEM POKRAČOVAŤ. Mlčanie neznamená súhlas. Ak niekto nie je schopný súhlas poskytnúť zo zdravotných alebo mentálnych dôvodov, je v bezvedomí alebo pod silným vplyvom alkoholu alebo drog, sú akékoľvek sexuálne aktivity s touto osobou sexuálnym násilím. Nie je dôležité, či ste s daným človekom už predtým mali sex, ste partnerskom alebo manželskom zväzku. Ak došlo k sexuálnemu aktu bez súhlasu, ide o sexuálne násilie.